Peach Thyme Whiskey Smash
(2)
"A springtime staple: the Peach & Thyme Whiskey Smash 🍑"
-- @womenandwhiskies