Search

Peko Peko House

@pekopekohouse

#1 Japanese Chicken Steak NO MSG, NO PORK, NO LARD BIG, juicy fried chicken & more! Sun - Fri / 5.30 - 10.30 PM 0877-88–50-50-60 (WA)